Get Adobe Flash player
 

                      ข่าวฮอต kapook.com

Kapook RSS Feed

Hilight.Kapook.com - RSS

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ :โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เลขที่ 532 ถ.พหลโยธิน(สระบุรี-หล่มสัก)

        ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

ขนาดพื้นที่โรงเรียน : 54 ไร่

จำนวนห้องเรียน : ทั้งหมด 75 ห้องเรียน แบ่งเป็น
ม.1     15 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต 1 ห้องเรียน,ห้องเรียน English Program 2 ห้องเรียน)
ม.2     14 ห้องเรียน (ห้องเรียน English Program 2 ห้องเรียน)
ม.3     14 ห้องเรียน (ห้องเรียน English Program 2 ห้องเรียน)
ม.4     11 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต SP 1 ห้องเรียน)
ม.5     11 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต SP 1 ห้องเรียน)
ม.6     11 ห้องเรียน (ห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต SP 1 ห้องเรียน)

 

จำนวนนักเรียน 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 284 401 685 15
มัธยมศึกษาปีที่ 2 300 354 654 14
มัธยมศึกษาปีที่ 3 270 365 635 14
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 854 1120 1974 43
มัธยมศึกษาปีที่ 4 199 303 502 11
มัธยมศึกษาปีที่ 5 184 291 475 11
มัธยมศึกษาปีที่ 6 157 330 487 11
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 540 924 1464 33
รวมทั้งหมด 1394 2044 3438 76

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560 (ข้อมูลบนโปรแกรมรายงานนักเรียนรายบุคคล DMC)

 

ข้อมูลครู 

เพศ/จำนวน ผู้บริหาร รองผู้บริหาร ครูประจำการ พนักงานราชการ ครูช่วยราชการ ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างประจำ
ชาย 1 3 40  -  - 2 11
หญิง  - 1 122 2  - 3 1
รวม 1 4 162 2  - 5 12

 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560

 

เอกลักษณ์ของโรงเรียน  : วิชาการดี เทคโนโลยีพร้อม

อัตลักษณ์โรงเรียน       : "สร้างกิจกรรม ทำด้วยตนเอง"

วิสัยทัศน์โรงเรียน        : ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                               มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา และมาตรฐานสากล

 

ข่าวจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา/สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สิ่งที่แนบมาด้วย:  โครงการฝึกอบรมฯ ขั้นตอนและวิธีการสมัคร แนวทางการคัดเลือกผู้สมัครฯ ขั้นตอนการกรอกใบสมัครฯ

  • เรียน:  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษาทุกเขต สิ่งที่แนบมาด้วย:  ประกาศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม คู่มือ

  • เรียน:  เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่อร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันนักเรียนในโรงเรียน พ.ศ. ... โดยสามารถแสดงความคิดเห็นตามช่องทางดังต่อไปนี้ 1. ทางเอกสาร โดยส่งเอกสารความคิดเห็นมายัง... สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เลขที่ 319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 2. ทางโทรสารหมายเลข 0-2628-5622 3. ทาง e-mail : lawschoollunch@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2560 สิ่งที่แนบมาด้วย:  สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เรื่องรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติกองทุนฯ

  • เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดการเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) กำหนดการจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด : โครงการ Thailand ICT Youth Challenge 2017 1. แนะนำและเปิดตัวกิจกรรม 1 กรกฎาคม 2560 2. เปิดรับใบสมัคร 1 กันยายน 2560 3. ปิดรับใบสมัคร 30 กันยายน 2560 4. แจกโจทย์แบรนด์ 6 ตุลาคม 2560 5. ส่งผลงานรอบที่ 1 6 พฤศจิกายน 2560 6. ประกาศผลทีมที่ได้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ที่ www.thictyouth.com 20 พฤศจิกายน 2560 7. เข้าร่วมค่ายเยาวชน ที่ สถาบันวิชาการ ทีโอที พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 13-14-15 ธันวาคม 2560 8. ปรับปรุงผลงานและส่งผลงานรอบที่ 2 5 มกราคม 2560 9. ประกาศผลรางวัล และพิธีการมอบรางวัล 26 มกราคม 2561 สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียดโครงการ ใบสมัคร

ข่าวจากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก

Kroobannok Education News