แนวปฏิบัติการปรับแก้คะแนนความประพฤติ

ประกาศจากฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

       นักเรียนที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกิน 50 คะแนน ซึ่งจะไม่จบหลักสูตรให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

              1. ให้ติดต่อของานทำจากครูแต่ละท่าน โดยนำแบบฟอร์มขอแก้ไขคะแนนพฤติกรรมให้ครูลงนามด้วย

              2. การขัดโต๊ะห้องเรียนที่มีรอยขีดเขียน โดยให้ไปติดต่อครูที่ดูแลห้องเรียนนั้นๆ โดยให้คะแนนคืนห้องเรียนละ 20 คะแนน(คนเดียว ถ้ามากกว่า 1 คนให้หารเฉลี่ย) โดยนักเรียนเตรียมอุปกรณ์มาเอง

              3. การขัดโต๊ะโรงอาหาร ให้ติดต่อที่ครูสิรินันท์ (ห้องคหกรรม) การให้คะแนนคืนครูสิรินันท์จะให้ตามเนื้องานที่ทำ

              4. อื่น ๆ ให้ติดต่อที่ห้องกิจการนักเรียน

นักเรียนที่ต้องการปรับลดคะแนนพฤติกรรม ๓๐ คะแนน

โดยการเข้าอบรม ในวันที่ .... เดือนมีนาคม ๕๘ จำนวน ๑ วัน ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ขอให้มาลงชื่อสมัครได้ที่ห้องกิจการนักเรียนนักเรียนที่เข้ารับการอบรมจะได้คะแนนพฤติกรรมคืน 30 คะแนน

แนวปฏิบัตินักเรียนที่ต้องมาเข้าแถวเพื่อแก้ไขพฤติกรรม

1. นักเรียนต้องมาเข้าแถวเวลา 7.50 น.ตามวันที่-เดือน ดังนี้

มีนาคม 12/13/16/17/18/19/20/23/24/25/26/27

เมษายน 2/3/4/5

2. ทำพิธีหน้าเสาธง จำนวน 3 ครั้งต่อวัน (เวลา 7.50-8.50 น.)

3. เสร็จกิจกรรมหน้าเสาธงแล้ว เก็บขยะภายในโรงเรียน