Get Adobe Flash player

                

                

                                                                                              

 

 

สรุปการตัดคะแนนความประพฤติ

สรุปการตัดคะแนนความประพฤติ ไม่รวมการตัดคะแนนด้านการมาสายของภาคเรียนที่ 2/2557
เฉพาะคะแนนเกิน 50 คะแนน (ไม่จบหลักสูตร) ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
ที่ รหัส คำนำ ชื่อนักเรียน ชื่อสกุล ชั้น ห้องเรียน 2554 2555 2556 2557 คืนคะแนน คงเหลือ
29 33275 เด็กชาย ก้องภพ บุญเตปิน 1 1/5 ก       90   90
63 33327 เด็กชาย ภราดร สมพูล 1 1/6 ก       225   225
64 33328 เด็กชาย ภูริพัฒน์ กุหลาบ 1 1/6 ก       90   90
65 33329 เด็กชาย วราวิชญ์ ชุณหชา 1 1/6 ก       355   355
66 33330 เด็กชาย วีรพล ทองกลาง 1 1/6 ก       110   110
70 33334 เด็กชาย อินทนนท์ รุ่งเรืองรัตน์ชัย 1 1/6 ก       105   105
77 33342 เด็กหญิง มณฒิชา พริ้งไพเราะ 1 1/6 ก       105   105
79 33344 เด็กหญิง ศิราณี วันนา 1 1/6 ก       55   55
82 33347 เด็กหญิง อภิชยา เวชวิทยาขลัง 1 1/6 ก       215   215
85 33350 เด็กชาย กรวิชญ์ คำนวณฤทธิ์ 1 1/6 ข       195   195
87 33353 เด็กชาย ธีระภัทร พรศรีวิทยา 1 1/6 ข       230   230
88 33355 เด็กชาย นรุตม์ชัย กลิ่นมณฑา 1 1/6 ข       95   95
89 33356 เด็กชาย นลิน เมฆขยาย 1 1/6 ข       55   55
95 33364 เด็กหญิง จิดาภา ชูสุวรรณ 1 1/6 ข       170   170
100 33370 เด็กหญิง ศิริภาพร พันธ์มณี 1 1/6 ข       175   175
103 33374 เด็กหญิง อัญชลี บุญไทย 1 1/6 ข       180   180
105 33376 เด็กชาย เจษฎา ใจแก้ว 1 1/7 ก       120   120
111 33382 เด็กชาย ธนวัฒน์ รัศมีแจ่ม 1 1/7 ก       200   200
115 33386 เด็กชาย พีรพัฒน์ นิเทศ 1 1/7 ก       55   55
119 33397 เด็กหญิง ภาวิณี  ชนไธสง 1 1/7 ก       310   310
123 33403 เด็กชาย ณภัทร สุขโพยม 1 1/7 ข       140   140
124 33404 เด็กชาย ทินกร สืบศรี 1 1/7 ข       230   230
128 33408 เด็กชาย ภัสวิชญ์ ศรีสงคราม 1 1/7 ข       170   170
130 33410 เด็กชาย สกุลรัช จันวรรณะ 1 1/7 ข       205   205
132 33412 เด็กชาย อัศวิน ระดมสุข 1 1/7 ข       135   135
133 33413 เด็กชาย อิทธิพัทธ์ เฉลยวงศ์ 1 1/7 ข       220   220
134 33414 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ ปัตตาล 1 1/7 ข       115   115
135 33417 เด็กหญิง ธนวรรณ คุยนา 1 1/7 ข       130   130
138 33425 เด็กชาย กวินภพ กองสุข 1 1/8 ก       125   125
141 33428 เด็กชาย ธณพัฒน์ แซ่เจียว 1 1/8 ก       165   165
142 33429 เด็กชาย ธราเทพ นครจันทร์ 1 1/8 ก       100   100
144 33431 เด็กชาย นนทพัทธ์ ยิ้มเหงา 1 1/8 ก       95   95
145 33432 เด็กชาย พร้อมพิพรรธ วันเนาว์ 1 1/8 ก       55   55
146 33433 เด็กชาย พัฒษดล วิชัย 1 1/8 ก       105   105
147 33434 เด็กชาย วัชรพงษ์ บุตรไชยเจริญ 1 1/8 ก       55   55
158 33450 เด็กชาย กฤตภาส กาษร 1 1/8 ข       235   235
159 33451 เด็กชาย กาญจนศักดิ์ จันรุ่งเรือง 1 1/8 ข       190   190
160 33452 เด็กชาย คริษฐ์อาชัญ พิมพ์แสง 1 1/8 ข       100   100
161 33453 เด็กชาย ฉกาจ ย่านเดิม 1 1/8 ข       790   790
163 33455 เด็กชาย ญาณวุฒิ ยินดี 1 1/8 ข       60   60
164 33456 เด็กชาย ธนกฤต ตินจินดา 1 1/8 ข       295   295
165 33457 เด็กชาย ธีรุตม์ งามจตุรวรรณ 1 1/8 ข       120   120
166 33458 เด็กชาย นฤดล อัฐมาลา 1 1/8 ข       180   180
167 33459 เด็กชาย ภัทรพล สายบุญเกิด 1 1/8 ข       85   85
170 33462 เด็กชาย ศุภกิตติ์ เพ่งไทร 1 1/8 ข       120   120
175 33467 เด็กหญิง พีรญา มีนิล 1 1/8 ข       130   130
180 33474 เด็กหญิง อังสุมารินทร์ ดวงประเสริฐ 1 1/8 ข       195   195
181 32784 เด็กชาย ชลิต  วิเศษชาติ 1 1/9 ก     20 40   60
186 33480 เด็กชาย ธนากร ประคองเก็บ 1 1/9 ก       800   800
187 33483 เด็กชาย นันทิพัฒน์ แสงแก้ว 1 1/9 ก       260   260
188 33486 เด็กชาย พสุมนต์ สุวรรณศร 1 1/9 ก       225   225
189 33488 เด็กชาย วรกิตติ์ บุญทรัพย์ 1 1/9 ก       90   90
191 33491 เด็กชาย อทิตพงษ์  หรมดี *วอลเลย์* 1 1/9 ก       435   435
193 33493 เด็กชาย อนุสิษฐ์  ประโลม *วอลเลย์* 1 1/9 ก       410   410
194 33497 เด็กหญิง บัวชมพู โรจนมานะกุล 1 1/9 ก       195   195
196 33500 เด็กชาย กฤษฎา อิ่มใจ *วอลเลย์* 1 1/9 ข       320   320
198 33502 เด็กชาย กัญจน์ ศิลปวัฒนกุล 1 1/9 ข       510   510
200 33504 เด็กชาย การันต์  กาหลง 1 1/9 ข       105   105
202 33506 เด็กชาย ชาญชัย  ชื่นบาล *วอลเลย์* 1 1/9 ข       430   430
203 33507 เด็กชาย ธีระภัทร์ นรางกูลย์ 1 1/9 ข       200   200
210 33514 เด็กชาย มินธาดา พิพัฒโนบล 1 1/9 ข       315   315
211 33515 เด็กชาย สรวิศ แก้วทอง 1 1/9 ข       200   200
212 33517 เด็กชาย สุทิน  หาตะพล 1 1/9 ข       95   95
213 33518 เด็กชาย สุรเกีญรติ์ อุไร 1 1/9 ข       235   235
225 33536 เด็กหญิง ชมพูนิช งามประเสริฐสิทธิ์ 1 1/10 ก       130   130
226 33537 เด็กหญิง ช่อผกา ไทรทอง 1 1/10 ก       150   150
240 33553 เด็กชาย รัชชานนท์ ศรีสินธุ์ 1 1/10 ข       60   60
241 33554 เด็กหญิง กรภัทร์ วงษ์ศรี 1 1/10 ข       75   75
243 33556 เด็กหญิง ฉัตรติยาลักษณ์ ระษารักษ์ 1 1/10 ข       70   70
248 33561 เด็กหญิง พิชชาดา เกษมสวัสดิ์ 1 1/10 ข       70   70
253 33567 เด็กชาย ชนภณ ธรรมวงค์ 1 1/11 ก       65   65
259 33588 เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ ยอนเกิ้น 1 1/11 ก       65   65
268 33600 เด็กชาย ภูมินทร์ เกลี้ยงเกลา 1 1/11 ข       115   115
277 33625 เด็กชาย ปภาวรินท์ ชุ่มใจศรี 1 1/12 ก       75   75
316 32466 เด็กชาย อัครเดช  โสมนรินทร์ 2 2/2 ก       60   60
340 32587 เด็กชาย พรศณ์  อยู่สุขดี 2 2/4 ข     65     65
350 32609 เด็กชาย ภูริ  สุทธิวิวัฒน์ 2 2/5 ก   10   90   100
363 32653 เด็กชาย ธนภัทร  หิรัญคำ 2 2/6 ก       80   80
375 32676 เด็กชาย พงศ์ภรณ์  อินทร์ชัย *ด* 2 2/6 ข   35   20   55
388 32694 เด็กชาย กรวิชญ์  ศรีประยูร 2 2/7 ก       135   135
389 32695 เด็กชาย ชัยวัฒน์  รุกขชาติ 2 2/7 ก       155   155
390 32697 เด็กชาย ณัฐพงษ์  พานิจจะ 2 2/7 ก       95   95
392 32699 เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ  เอียงเป้ 2 2/7 ก       90   90
393 32700 เด็กชาย พริษฐ์  กุระจินดา 2 2/7 ก   10   60   70
394 32701 เด็กชาย ศรัณย์พงศ์  ชัยรัตน์ 2 2/7 ก     180     180
400 32708 เด็กหญิง ณัฐวรรณ  ชาลี 2 2/7 ก       160   160
403 32713 เด็กหญิง มณีรัตน์  ธงชัย 2 2/7 ก       150   150
410 32720 เด็กชาย ธมกร  ซ่อนกลิ่น 2 2/7 ข   5   100   105
411 32721 เด็กชาย นนทพัทธ์  เอกประเสริฐ 2 2/7 ข   5   140   145
412 32722 เด็กชาย รชตะ  อินมอย 2 2/7 ข       220   220
414 32724 เด็กชาย อภิชาติ  อำพันทอง 2 2/7 ข       80   80
416 32726 เด็กหญิง ธัญชนิต  อุ่นดี 2 2/7 ข   10   110   120
422 32732 เด็กหญิง สุวรรณี  อุไร 2 2/7 ข   10   155   165
424 32734 เด็กหญิง อนุธิดา  เรืองอรุณ 2 2/7 ข   10   145   155
430 32739 เด็กชาย กิตติภพ  เอมชนานนท์ 2 2/8 ก   40   230   270
432 32741 เด็กชาย ณัฐพงศ์  เจริญวัย 2 2/8 ก   10 20 610   640
433 32742 เด็กชาย ตะวัน  อภิชาติพงษ์ 2 2/8 ก   10 50 855   915
434 32743 เด็กชาย ธนพัต พุฒพันธเวทย์ 2 2/8 ก   20   515   535
438 32748 เด็กชาย รณชัย  สุขสวัสดิ์ 2 2/8 ก   10 50 120   180
439 32749 เด็กชาย วสุรัตน์  คงแสงพันธ์ 2 2/8 ก   20 5 425   450
441 32752 เด็กหญิง ชนัญญา  คลังนาค 2 2/8 ก   5   50   55
448 32763 เด็กชาย ธนวรรษ  เลิศวิไลอนันต์ 2 2/8 ข   25 40 15   80
449 32764 เด็กชาย ปิยะ  พรมภิทักษ์ 2 2/8 ข   30   25   55
465 32789 เด็กชาย วรานนท์ภูริ  ตันตมณีรัตน์ 2 2/9 ก   10 160     170
477 32806 เด็กชาย ณัฐนันท์  ศิริพันธุ์ 2 2/9 ข   10 55 25   90
479 32808 เด็กชาย ธนวัฒน์  จันทร์ฉาย 2 2/9 ข   15 45     60
485 32814 เด็กชาย สุเมธ  จึงธีรพานิช 2 2/9 ข   15 20 30   65
491 32821 เด็กหญิง บุษบา  หอมทอง 2 2/9 ข   5 45 55   105
493 32825 เด็กหญิง สุรีย์วรรณ  ปานใจ 2 2/9 ข   15   205   220
496 32829 เด็กชาย กวิน  จันทรจามร 2 2/10 ก   20 40 205   265
497 32830 เด็กชาย เกียรติศักดิ์  ศรีคำ 2 2/10 ก   10   70   80
499 32833 เด็กชาย ฐานทัพ  จันทร์รุ่งทรัพย์ 2 2/10 ก   30 15 260   305
500 32835 เด็กชาย ณัฐพงศ์  เมืองประดิษฐ์ 2 2/10 ก       55   55
501 32836 เด็กชาย ณัฐวุฒิ  นวลโฉม 2 2/10 ก   45 25 320   390
503 32839 เด็กชาย พัชระ  บุญพันธ์ 2 2/10 ก   10   75   85
505 32841 เด็กชาย พิชัย  ศรีสุรักษ์ 2 2/10 ก   30 10 165   205
506 32842 เด็กชาย ธนทัต ทวีรัตน์ 2 2/10 ก   20 10 170   200
507 32843 เด็กชาย วิชชากร  ศิลปสิทธิ์ 2 2/10 ก   25 85 40   150
509 32845 เด็กชาย เสกข์ศรัณย์  ลิ้มสกุลทอง 2 2/10 ก   40 30 345   415
510 32846 เด็กชาย เสฏฐวุฒิ  น้อยศรี 2 2/10 ก   15 5 60   80
511 32847 เด็กชาย อภิวัฒน์  เสนะสกุล 2 2/10 ก   30 65 240   335
516 32854 เด็กชาย ณภัทรพงศ์  แสงแก้ว 2 2/10 ข   10 15 300   325
518 32857 เด็กชาย ธนธรณ์  อินทยักษ์ 2 2/10 ข   30 10 35   75
519 32858 เด็กชาย ธนวัฒน์  โชติภูมิเจริญกาล 2 2/10 ข   10   55   65
520 32859 เด็กชาย ปฏิพัทธ์  หร่ายสกุล 2 2/10 ข   15 5 85   105
521 32860 เด็กชาย ปุญญพัฒน์  ใจวัฒนาสวัสดิ์ 2 2/10 ข   15 5 35   55
523 32863 เด็กชาย รัฐนาวา  วราวุฒิ 2 2/10 ข   10 10 75   95
524 32864 เด็กชาย ศุภณัฐ  ดีสุด 2 2/10 ข   30 50 350   430
525 32865 เด็กชาย สิรภพ  แสงชาลี 2 2/10 ข   25 10 275   310
528 32871 เด็กหญิง วรรณพร  อั้งบุญรอด 2 2/10 ข       55   55
530 33755 เด็กชาย กรรชัย โพธิ์หิรัญ 2 2/10 ข       85   85
532 33769 เด็กชาย รุ่งนิรัน แสงศรี 2 2/10 ข       260   260
533 32873 เด็กชาย กนกพล  ฤกษ์วิเชียร 2 2/11 ก       125   125
535 32875 เด็กชาย เกียรติเกรียงไกร  ประเสริฐผล 2 2/11 ก     10 170   180
536 32876 เด็กชาย ชลสิทธิ์  สุขเจริญ 2 2/11 ก       55   55
537 32877 เด็กชาย ณัฐนันท์  ภูรีเลิศวาณิชย์ 2 2/11 ก     205 75   280
542 32883 เด็กชาย ภัทรนันท์  แก้วปัญญา 2 2/11 ก     5 175   180
543 32884 เด็กชาย รณเวธน์  ธรรมวิเศษ 2 2/11 ก     10 85   95
544 32885 เด็กชาย ฤทธิพันธุ์  ฤทธิ์ประเสริฐ 2 2/11 ก       300   300
545 32886 เด็กชาย วัชระกร  ศิวิลัย 2 2/11 ก       55   55
546 32887 เด็กชาย ศุภกร  ประทุมรัตน์ 2 2/11 ก       55   55
550 32891 เด็กชาย อภิสิทธิ์  ชมภูพาน 2 2/11 ก     15 50   65
551 32892 เด็กหญิง นภัสกร  รุ่งถาวรวงศ์ 2 2/11 ก       115   115
553 32894 เด็กหญิง ปัญจพร  น้อยจันทร์ 2 2/11 ก       200   200
555 32896 เด็กหญิง รมิตา  จงจิตมั่นคง 2 2/11 ก       190   190
557 32898 เด็กชาย กีรติกรณ์  กาศติ๊บ 2 2/11 ข       75   75
559 32900 เด็กชาย จักริน  สืบแสน 2 2/11 ข       65   65
560 32901 เด็กชาย ณัฐวัฒน์  รางแดง 2 2/11 ข     25 45   70
563 32905 เด็กชาย นันทชาติ  ทองมั่น 2 2/11 ข     35 210   245
568 32910 เด็กชาย วสันต์  ภูมิสายดร 2 2/11 ข     20 75   95
571 32914 เด็กหญิง กนกสนันท์พร  ใจเสือ 2 2/11 ข       160   160
577 32920 เด็กหญิง วิลาสินี  รัตนาวิญญู 2 2/11 ข     5 130   135
579 32922 เด็กหญิง โสภิดา  โคตรสุวรรณ 2 2/11 ข       65   65
580 32923 เด็กชาย คณพัฒน์  เปรมสนธิ 2 2/12 ก       60   60
582 32926 เด็กชาย ณพรรษ  ฉ่ำเย็น 2 2/12 ก       55   55
584 32928 เด็กชาย เนติธร  ยะกุล 2 2/12 ก       65   65
586 32931 เด็กหญิง กุลนิตา  แดงสีดา 2 2/12 ก     5 115   120
591 32954 เด็กชาย อานนท์  มะระครอง 2 2/12 ข       60   60
600 32995 เด็กหญิง เนรัญชลา อรุณสุวรรณกร 2 2/13 กข   40   20   60
602 33000 เด็กหญิง ศศิรินทร์ กสิกิจนำชัย 2 2/13 กข     170 5 6 169
634 31837 เด็กหญิง กลรัตน์ วรรณมณีโรจน์ 3 3/2 ข   5   60   65
635 31838 เด็กหญิง กานต์ธิดา สารีทก 3 3/2 ข       115 8 107
640 31845 เด็กหญิง พรรณปพร กองตาพันธุ์ 3 3/2 ข   5   55   60
661 31974 เด็กหญิง อาทิมา กองแก้ว 3 3/5 ก   25   430   455
662 33056 เด็กชาย ปฐพี ทวีกุล 3 3/5 ก   20   45   65
667 32000 เด็กชาย ขวัญชัย คูหา 3 3/6 ก       60   60
671 32005 เด็กชาย รชตะ คำชาวงษ์ 3 3/6 ก   15 10 95   120
673 32007 เด็กชาย อิทธิพันธ์ ศิริชัยราวรรณ 3 3/6 ก   20 0 335   355
683 32030 เด็กชาย นวพล ยุพา 3 3/6 ข   20 15 330 9 356
684 32032 เด็กชาย พีรพัฒน์ อักษรพันธ์ 3 3/6 ข   10 5 215   230
691 32050 เด็กชาย ชนิตพล มาทา 3 3/7 ก   135 45 255   435
692 32052 เด็กชาย ธีรภัทร์ ฉัตรปิยานนท์ 3 3/7 ก   35 20 45   100
693 32054 เด็กชาย พชรพล ลาชมภู 3 3/7 ก   35   140 80 95
694 32057 เด็กชาย สุพพัต บุญแจ้ง 3 3/7 ก   215 160 435   810
699 32067 เด็กหญิง ปภาวรินท์ กล่อมจิตต์ 3 3/7 ก   20   60 5 75
703 32076 เด็กชาย จักรพันธ์ พงษ์เพ็ง 3 3/7 ข   55   140   195
704 32083 เด็กหญิง ฌัลลิกา รุ่งเรือง 3 3/7 ข   25   90   115
706 32088 เด็กหญิง ธิดารัตน์ ชาญชัย 3 3/7 ข       130   130
711 32103 เด็กชาย ชัยวัฒน์ ต. วรพานิช 3 3/8 ก       105   105
717 32110 เด็กหญิง กรรณิการ์ สุทธิถาวรศักดิ์ 3 3/8 ก     30 35   65
718 32111 เด็กหญิง ชนม์นิภา สังสุข 3 3/8 ก       55   55
719 32113 เด็กหญิง ณัฐมน นะปินโน 3 3/8 ก       65   65
726 32126 เด็กชาย จตุพล เกษอยู่ 3 3/8 ข   10 10 380   400
727 32129 เด็กชาย ธีรพงศ์ มหิกุล 3 3/8 ข   20   35   55
728 32132 เด็กชาย พงษ์ตะวัน กลิ่นพิบูลย์ 3 3/8 ข       55   55
732 32140 เด็กหญิง ณัฏฐธิดา นวนกระแส 3 3/8 ข       80   80
738 33071 เด็กหญิง ปริยากร ใยบัณดิษฐ 3 3/8 ข       85   85
740 32150 เด็กชาย กิตติภูมิ บุญเปี่ยม 3 3/9 ก   30 5 310   345
743 32158 เด็กชาย ศรัณยู ปรารภ 3 3/9 ก   15   110   125
745 32160 เด็กหญิง ณัฐริกา นิยะสม 3 3/9 ก   135 10 325 104 366
748 32166 เด็กหญิง บุญสิตา นาระหัด 3 3/9 ก   125   90   215
753 32172 เด็กหญิง สุภีรา ปัญญาทิพย์ 3 3/9 ก   115   260 67 308
754 32173 เด็กชาย จักรพรรดิ์ นรางกูลย์ 3 3/9 ข   55   455   510
755 32174 เด็กชาย เจษฎากร อินทรประเสริฐ 3 3/9 ข   125   560   685
756 32176 เด็กชาย พศุตม์ สมภักดี 3 3/9 ข   15 45 115   175
759 32179 เด็กชาย สนธยา ทานะมัย 3 3/9 ข   5   80   85
761 32182 เด็กหญิง กรรภิรมย์ ธรรมรจน์ 3 3/9 ข   180   905   1085
763 32184 เด็กหญิง ชวิศา สระฉันทพงษ์ 3 3/9 ข   70       70
766 32187 เด็กหญิง ดารากร ดวงจิตร 3 3/9 ข   155   380 3 532
767 32189 เด็กหญิง ปุริม บุญสุภา 3 3/9 ข   80   20   100
768 32190 เด็กหญิง ภัสรา กลิ่นทอง 3 3/9 ข   50   15   65
772 32198 เด็กชาย จิรัฐชัย ศิริม่วง 3 3/10 ก       60   60
774 32200 เด็กชาย ณัฐพล ศักดิ์มาก 3 3/10 ก       95   95
775 32201 เด็กชาย ธนพล ประสานพันธ์ 3 3/10 ก       170   170
778 32205 เด็กหญิง กนกภรณ์ พันนิทา 3 3/10 ก       60 8 52
780 32207 เด็กหญิง ฐิติชญา ว่องไพกุล 3 3/10 ก       105 8 97
786 32213 เด็กหญิง แพรวนภา ธาระเขตต์ 3 3/10 ก   10   45   55
788 32215 เด็กหญิง ภาวินี แจ้งชุ่ม 3 3/10 ก       120   120
794 32221 เด็กชาย ขจรศักดิ์ มาวขุนทด 3 3/10 ข   65 40 240   345
795 32222 เด็กชาย คชาธาน แสงทับทิม 3 3/10 ข       145   145
796 32223 เด็กชาย จตุพล น้อยวงศ์ 3 3/10 ข   10   75   85
798 32226 เด็กชาย ณัฐพล เปล่งฉวี 3 3/10 ข   5   170 6 169
801 32232 เด็กชาย อภิรักษ์ หาญแท้ 3 3/10 ข   30   125   155
802 32233 เด็กชาย อมรเทพ พรมสบุตร 3 3/10 ข   20   130   150
805 32239 เด็กหญิง พรทิพย์ มั่นโพนทอง 3 3/10 ข     40 25   65
807 32243 เด็กหญิง สุพัตรา ยิ้มแย้ม 3 3/10 ข       85   85
809 33060 เด็กชาย พรเทพ แสงทอง 3 3/10 ข   5   130   135
810 33061 เด็กชาย ณัฐภูมิ ลิ้มสกุลทอง 3 3/10 ข   25   120   145
811 33768 เด็กชาย ศุภกิตต์ แทนกลาง 3 3/10 ข       120   120
812 31522 เด็กหญิง ปิยธิดา ฉลาดดี 3 3/11 ก       290   290
814 32247 เด็กชาย เจษฏา แสงรักษ์ 3 3/11 ก   40 5 315   360
816 32250 เด็กชาย ธีรพันธุ์ จิตทหาร 3 3/11 ก   55 20 340   415
817 32251 เด็กชาย ปฏิพล บุญธรรม 3 3/11 ก   30 45 30   105
818 32252 เด็กชาย พฤกษา กลิ่นถาวร 3 3/11 ก   10   50   60
819 32253 เด็กชาย วรเมธ กลิ่นเกล้า 3 3/11 ก   20   40   60
820 32255 เด็กชาย ศุภกร ทับอุดม 3 3/11 ก   30 40 65   135
821 32256 เด็กชาย ศุภวิชญ์ กล้าหาญ 3 3/11 ก   30   160   190
822 32257 เด็กชาย สหัสวรรษ มาลาพล 3 3/11 ก   10   50   60
823 32258 เด็กชาย เสรี ผ่องประโยชน์ 3 3/11 ก   15 50 35   100
824 32260 เด็กชาย เอกวรรษ สิทธิสกุลรัตน์ 3 3/11 ก   30   130   160
826 32263 เด็กหญิง ธัญพิชชา แพรญาติ 3 3/11 ก     50 5   55
827 32264 เด็กหญิง ธัญวรัตม์ มาลาพล 3 3/11 ก   20   345   365
832 32269 เด็กชาย กฤษดาพัฒน์ สถานสถิตย์ 3 3/11 ข   65 5 300   370
833 32270 เด็กชาย จตุรพล ยี่จีน 3 3/11 ข   30 5 35   70
835 32272 เด็กชาย ชัยวัฒน์ มาลา 3 3/11 ข   70   45   115
839 32278 เด็กชาย ธีรภัทร์ แสงรุ่งอรุณฉาย 3 3/11 ข   45 5 275   325
841 32280 เด็กชาย รัชพล กาลพงษ์นุกูล 3 3/11 ข   15   185   200
842 32285 เด็กหญิง ชัญญา มีนิล 3 3/11 ข   20 5 230   255
843 32286 เด็กหญิง นฤมล อินโน 3 3/11 ข   15 5 165   185
845 32288 เด็กหญิง มัลลิกา ตรีภพ 3 3/11 ข   15   170   185
847 32290 เด็กหญิง รินราวรรณ์ ผ่องอักษร 3 3/11 ข   20   235   255
848 31504 เด็กชาย ธัชชัย ตรีภพ ** 3 3/12 ก 90 105 135 225   555
849 31520 เด็กหญิง บงกช เชิงสมอ ** 3 3/12 ก 30 270 385 485 2 1168
850 31524 เด็กหญิง โศรยา ไวยกุลศักดิ์ ** 3 3/12 ก 10 220 355 435 2 1018
851 31542 เด็กชาย เอนกพงษ์ ชูวิเชียร 3 3/12 ก       110   110
852 31549 เด็กหญิง วารุณี ซิงค์ ** 3 3/12 ก 10 280 380 440 2 1108
854 32293 เด็กชาย ฆนากร กบิลโรจน์ 3 3/12 ก     30 25   55
857 32296 เด็กชาย นิติพล วงศ์ที 3 3/12 ก   15 10 35   60
858 32297 เด็กชาย ภูเบศ วงศ์สินไชย 3 3/12 ก       65   65
859 32298 เด็กชาย ภูวนาท ปิยะกิจ 3 3/12 ก   55   50   105
860 32299 เด็กชาย อรรถพล ทองคำ 3 3/12 ก       75   75
861 32300 เด็กหญิง ชฎาพร งีสันเทียะ 3 3/12 ก   20   60   80
864 32307 เด็กหญิง วิชญาพร ยอดคู่ 3 3/12 ก   20   60   80
865 32309 เด็กชาย ณัจฐากรณ์ ศรีสวัสดิ์ 3 3/12 ข   60 10 185   255
866 32310 เด็กชาย ณัฐนนท์ เจตนาดี 3 3/12 ข     10 60 11 59
867 32311 เด็กชาย ณัฐพล สนใจ 3 3/12 ข       75   75
871 32315 เด็กชาย นรินทร ตรีวงค์ 3 3/12 ข   10   135   145
873 32317 เด็กชาย ภาณุพงศ์ ศรีสมบูรณ์ 3 3/12 ข   20 10 70   100
874 32318 เด็กชาย วรัญพล แซ่ตั้ง 3 3/12 ข   50 10 290   350
876 32321 เด็กหญิง ชนิสรา ตากรวด 3 3/12 ข   10   50   60
885 32368 เด็กชาย ภวัต วรรณศร 3 3/14 กข       425 80 345
889 32389 เด็กหญิง อาทิตยา เทียนปัญจะ 3 3/14 กข       55   55
927 33733 นาย เกื้อกิจ มลิฟ้า 4 4/5 ข       125   125
935 31036 เด็กชาย อรรถกร ประมูลศิลป์ 4 4/7 ก       80   80
938 31051 เด็กชาย จิรพัฒน์ จิตรีพล 4 4/7 ก       105   105
943 31177 เด็กชาย กฤตเมธ จิตผ่อง 4 4/7 ก       85   85
945 31203 เด็กชาย ธิติวุฒิ คำนวน 4 4/7 ก       140   140
948 31310 เด็กชาย อภิศักดิ์ ศรีเศษ 4 4/7 ก       145   145
952 33068 เด็กชาย ณรงค์เดช ละคร 4 4/7 ก       60   60
963 31744 เด็กชาย วีรยุทธ งาผักแว่น 4 4/7 ข       125   125
964 31027 เด็กชาย ณัฐพงษ์ มูลจันทร์ 4 4/8 ก       85   85
966 31131 เด็กชาย ฐิติพงษ์ วัฒนะ 4 4/8 ก       95   95
967 31180 เด็กชาย ธนภัทร พงษ์ศรัทธาสิน 4 4/8 ก       60   60
974 31157 เด็กชาย ปิติพัฒน์ สัจจานุรักษ์ 4 4/8 ข       65   65
977 31201 เด็กชาย ธนวัฒน์ แจ่มปัญญา 4 4/8 ข       60   60
978 31256 เด็กชาย พีรพันธ์ แก้วตระกูล 4 4/8 ข       125   125
984 31461 เด็กชาย วสุธา จันพางาม 4 4/8 ข       115   115
989 31732 เด็กชาย กีรติ ชั่งใจ 4 4/8 ข       80   80
992 31239 เด็กหญิง กนกพรพรรณ จำปางาม 4 4/9 ก       70   70
993 31261 เด็กชาย อธิป แป้นพัฒน์ 4 4/9 ก       115   115
994 31354 เด็กชาย ธนภัทร หอมจันทร์กล่ำ 4 4/9 ก       550   550
995 31357 เด็กชาย รัชชานนท์ แพรวพรายรัตน์ 4 4/9 ก       195   195
998 31458 เด็กชาย พงศกร เพราะดำ 4 4/9 ก       360   360
1000 31460 เด็กชาย ภีมพล ปั้นแววงาม 4 4/9 ก       200   200
1001 31484 เด็กชาย ธีรวัฒน์ พูนทวีวุฒินนท์ 4 4/9 ก       115   115
1002 31495 เด็กหญิง ชฎาพร เฉลิมกลาง 4 4/9 ก       60   60
1003 31517 เด็กชาย อานนท์ จำปาเทศ 4 4/9 ก       245   245
1004 31518 เด็กหญิง กุลสตรี ศรีสังวาลย์ 4 4/9 ก       75   75
1005 31059 เด็กชาย ศุภณัฐ ธรรมจิตรสกุล 4 4/9 ข       210   210
1006 31154 เด็กชาย ชญานนท์ กองพูล 4 4/9 ข       230   230
1007 31241 เด็กหญิง ฉัตรฑริกา พวงมะลิ 4 4/9 ข       65   65
1009 31253 เด็กชาย ธนวุฒิ ชูพรรคพานิช 4 4/9 ข       260   260
1011 31366 เด็กหญิง นันทกานต์ เมฆา 4 4/9 ข       155   155
1012 31368 เด็กหญิง ณิชชารีย์ พูนทวีวุฒินนท์ 4 4/9 ข       160   160
1017 31434 เด็กชาย มงคลชัย วีระพันธ์ 4 4/9 ข       100   100
1018 31446 เด็กหญิง วชิรา พักปาน 4 4/9 ข       115   115
1019 31509 เด็กชาย พิษณุ สายบุญเกิด 4 4/9 ข       215   215
1020 31386 เด็กหญิง ชุติกาญจน์ กลิ่นมณฑา 4 4/10 ก       340   340
1022 31450 เด็กหญิง อินทิรา บุญทรา 4 4/10 ก       140   140
1023 31465 เด็กหญิง กรองกาญจน์ จันทร์ทอง 4 4/10 ก       375   375
1024 31471 เด็กหญิง พลอยไพริน พักปาน 4 4/10 ก       250   250
1025 31490 เด็กชาย สรวิศ แพ่งสุภา 4 4/10 ก       500   500
1026 31519 เด็กหญิง เจนนิสตาร์ มณีลุน 4 4/10 ก       110   110
1027 31558 เด็กชาย พรทวี บุญจันทร์ *วอลเลย์* 4 4/10 ก       640   640
1028 31560 เด็กชาย วัชฎา ภิมา 4 4/10 ก       650   650
1029 31562 เด็กชาย วีนัส แจ่มอรุณ 4 4/10 ก       565   565
1030 31564 เด็กชาย สหชัย บุญเขื่อง *วอลเลย์* 4 4/10 ก       625   625
1031 31566 เด็กชาย สุพล นรสิงห์ *วอลเลย์* 4 4/10 ก       585   585
1032 31567 เด็กชาย อนันติศักดิ์ สมร *วอลเลย์* 4 4/10 ก       830   830
1033 33074 เด็กชาย บวรวงศ์ ขำเพชร 4 4/10 ก       265   265
1042 33739 นาย พระรถ โตงาม 4 4/10 ข       505   505
1043 33740 นาย กิตติกานต์ ขุนทอง 4 4/10 ข       465   465
1045 33743 นาย ณัฐดนัย สาลี 4 4/10 ข       525   525
1048 31280 เด็กชาย ธิติ พุ่มนิคม 4 4/11 ก       100   100
1064 30462 นาย พงศ์ภรณ์ เดชสกุลรัตน์ 5 5/1 กข   5 40 30   75
1113 30224 นาย วรวิทย์ ปธานวนิช 5 5/4 ก   5   60   65
1114 30246 นาย นรภัทร สานุจิตร 5 5/4 ก       60   60
1115 30252 นาย ศุภลักษณ์ เหลืองกรพินธุ์ 5 5/4 ก   5   90   95
1131 30906 นางสาว นวกาญจน์ เพ็ชรสวัสดิ์ 5 5/4 ก       80   80
1133 30232 นางสาว ทิวาลักษณ์ วิลาดวง 5 5/4 ข       60   60
1156 30365 นางสาว ดลกนก กุลมโนชญ์ 5 5/5 ก     80 30   110
1164 30321 นาย กฤตัชญ์  ทองมั่น 5 5/5 ข   45   20   65
1167 30656 นาย รัฐธรรมนูญ  แก้วเคน 5 5/5 ข   45   25   70
1170 33035 นาย ธนินท์  ปุญญอมรศรี 5 5/5 ข   20   40   60
1171 33036 นาย ปกรณ์  อุดมศิลป์ 5 5/5 ข   40   15   55
1175 30347 นาย จิรวัฒน์  รักษา 5 5/6 ก       65   65
1177 30411 นาย ศรายุธ อินทอร 5 5/6 ก       70   70
1185 30804 นางสาว ธัชชา บุญขาว 5 5/6 ข       55   55
1192 30903 นาย อัครพล นิลทะรักษ์ 5 5/7 ก   45 35     80
1193 30294 นาย จตุพล สุขสวัสดิ์ 5 5/7 ข   105 115 15 136 99
1194 30373 นาย โดม ประพันธ์วงค์ 5 5/7 ข   140 50 95 41 244
1196 30433 นาย ทินวัตร โคตรบุปผา 5 5/7 ข   80 40     120
1198 30679 นาย พชร  เวทวิสุทธ 5 5/7 ข   30 50     80
1199 30683 นาย ภูมิรพี โรจนะบุรานนท์ 5 5/7 ข   35 40     75
1202 30784 นาย ไชยวัฒน์ สุมาวัน 5 5/7 ข   85 40     125
1204 30802 นางสาว ณัฐริกา สุมาลี 5 5/7 ข   55 5     60
1205 30816 นาย วชิรวุฒิ เอี่ยมละออ 5 5/7 ข   65 40     105
1209 30349 นาย ณัฐพล คงกิติมานนท์ 5 5/8 ก   20 5 60   85
1211 30490 นาย นภัส กาษร 5 5/8 ก   20 15 20   55
1217 30854 นางสาว ปรียานุช สุขประเสริฐ 5 5/8 ก   15 75     90
1219 30406 นาย ธนกร ไชยพิเดช 5 5/8 ข     40 75   115
1221 30467 นาย วรเมธช์ อรรถสงเคราะห์ 5 5/8 ข   15 25 235   275
1227 30653 นาย พงศ์ภมร สุภรพงศ์ 5 5/8 ข     15 170   185
1228 30719 นางสาว นภาพร ฮะสมบูรณ์ 5 5/8 ข     150 175 45 280
1232 30354 นาย ภานุพงศ์  นาไชย 5 5/9 ก   45 5 185   235
1233 30413 นาย สุรธัช สิงห์เมืองพรหม 5 5/9 ก   20 5 60   85
1235 30486 นาย เด็ดเดี่ยว เกษตรเวทิน 5 5/9 ก   5 50 30   85
1236 30520 นาย พิชัย พึงไชยพัฒน์ 5 5/9 ก   5 30 115   150
1237 30539 นาย ปกรณ์กฤษณ์ ธูปแช่ม 5 5/9 ก   30   250   280
1240 30563 นางสาว โสรญา คุณยิ้ม 5 5/9 ก   5 10 50 10 55
1241 30576 นาย ภูมิดนัย บัวพันธุ์ 5 5/9 ก   40   195   235
1243 30842 นาย ภาณุวัฒน์ สิงโห 5 5/9 ก   50 85 260   395
1245 30738 นาย ภูมิ วิพันธุ์ 5 5/9 ข   55 5 400   460
1246 30974 นางสาว พิมพ์วิภา กัลยาวัฒนเจริญ 5 5/9 ข   5 5 60   70
1247 33042 นางสาว ณัฐชญา  วิเศษสิทธิกุล 5 5/9 ข   5 5 90   100
1250 33046 นาย เพ็ญเพชร  ปิยะกิจ 5 5/9 ข   15 5 95   115
1257 30422 นางสาว รุ่งวิภา รางแดง 5 5/10 ก     10 45   55
1259 30459 นาย ณัฐพงษ์ ถีระวงค์ 5 5/10 ก   30   135   165
1261 30511 นาย กลันธ์ จันทร์กระจ่าง 5 5/10 ก   80 115 180   375
1262 30527 นางสาว ชลิตา แก้วสุวรรณ 5 5/10 ก   5 115 65 113 72
1263 30551 นางสาว กุลธารินท์ โพธิ์ระย้า 5 5/10 ก       55   55
1265 30742 นาย เศรษฐาณัฐ องค์อภิบูลย์ 5 5/10 ก   70   200 90 180
1266 30769 นาย อุกฤษฏ์ พระปริยัติ 5 5/10 ก   60 5 70   135
1267 30783 นางสาว อรุชา แฉ่งใจ 5 5/10 ก     90 30   120
1268 30394 นางสาว เบญญาภา หอมชื่น 5 5/10 ข   10 20 55   85
1274 31747 นาย ปิยวัฒน์ ศรีสมบูรณ์ *ว 5 5/10 ข   40 5 50   95
1277 31739 นาย ปวิช กฤตยาธนอุดม *ว 5 5/10 ข   130 35 90   255
1278 31741 นาย กิติธัช นัดกิ่ง *ว 5 5/10 ข   135 235 95   465
1280 30243 นาย จารุวัฒน์ แพรงาม (ญ) 5 5/11 ก   180 20 195   395
1288 30893 นาย จิณณธรรม ไพรเขียว 5 5/11 ก   215   45 90 170
1289 30909 นางสาว ภควดี เป้าทอง (จ) 5 5/11 ก       60   60
1303 30730 นาย รัฐธีร์ จิรโชติมณีกรณ์ 5 5/11 ข   25 10 55 15 75
1307 31709 นาย นัทธพงศ์ พงษ์สมถ้อย (จ) 5 5/11 ข   65 5 25   95
1308 33053 นางสาว ณัฐฐา  กลอกล่อม 5 5/11 ข   50 60 105   215
1333 30157 นางสาว สุพิชญา จิ่วตั้น 6 6/1 กข   35   50   85
1336 29501 นาย พงษ์พัฒน์ อาวพิทักษ์ 6 6/2 ก   65 40 10 10 105
1350 30145 นางสาว ณิชาภัทร คล้ายสุวรรณ 6 6/3 ก   30 45 5 24 56
1354 28788 นางสาว สรนันท์ เพิ่มผล 6 6/3 ข   35 20     55
1370 29707 นางสาว วรศิถี คัมภิรานนท์ 6 6/4 ก       55   55
1371 29710 นางสาว สุชาวดี คำแหง 6 6/4 ก   30 20 55   105
1373 29732 นางสาว ณิชกานต์ สมบูรณ์ 6 6/4 ก   40 115 50 76 129
1377 30035 นางสาว จุฑาเกศ จันทรานุสรณ์ 6 6/4 ก       75 11 64
1378 30130 นาย นิรัติศัย หาญปิยนันท์ 6 6/4 ก       95   95
1386 29612 นาย สรวิศ สุขในศิลป์ 6 6/4 ข   20   35   55
1399 29553 นาย ณัฐพงศ์ วาทิรอยรัมย์ 6 6/5 ก   60 35 5   100
1400 29554 นาย ทัสสพล สังข์แจ่ม 6 6/5 ก   45   45   90
1401 29557 นาย วัชรพงศ์ อำพรพงษ์ 6 6/5 ก   45   30   75
1407 29715 นาย ดรัน นววงศานันต์ 6 6/5 ก   5   70 15 60
1408 29840 นางสาว ธิญาดา จันทร์เขียว 6 6/5 ก   50 80   30 100
1409 29920 นางสาว จารุภา แสงทอง 6 6/5 ก   20 15 70   105
1412 30081 นาย พิสิษฐ์ จูมจา 6 6/5 ก   30 70     100
1414 30144 นางสาว ชนิศา เปี่ยมโต 6 6/5 ก   65 145 55   265
1415 33073 นางสาว ปาณิสรา สมบูรณ์อ้วน 6 6/5 ก   35 15 45   95
1417 29537 นางสาว ทอฝัน อภินันท์รัตนกุล 6 6/5 ข   25   50   75
1420 29549 นาย กฤติน คำมาพล 6 6/5 ข   10   55 10 55
1423 29668 นาย ศุภณัฐ แม้นบุตร 6 6/5 ข   10   60 15 55
1424 29725 นาย ศิรสิทธิ์ ฟิตประยูร 6 6/5 ข   15   65 15 65
1425 29737 นางสาว โยษิตา สายประดิษฐ์ 6 6/5 ข   15   45   60
1431 30135 นาย ศุภวุฒิ ศิริพงษ์ 6 6/5 ข   50   60 20 90
1437 29680 นางสาว เมทิกา คงแสงจันทร์ 6 6/6 ก   20 5 135 10 150
1449 29622 นางสาว พศวีร์ เปลี่ยนศักดิ์ 6 6/6 ข   10   50   60
1456 29556 นาย ภูรินทร์ ทรงคุณ 6 6/7 ก   25   75   100
1457 29576 นาย กิตติธัช ถีนานนท์ 6 6/7 ก   45   40   85
1459 29596 นางสาว ปุณณิศา สุขภิรมย์ 6 6/7 ก   70   60   130
1462 29712 นางสาว อาภากร มายุศิริ 6 6/7 ก   10   140   150
1463 29716 นาย ธนวิชญ์ ทรงบุญเขตกุล 6 6/7 ก   15   40   55
1464 29747 นาย ภูริช ยงพาณิชย์ 6 6/7 ก   85 25 50   160
1472 30007 นางสาว ณัฐชวนันท์ แสงเทพ 6 6/7 ก   85 70 140   295
1476 29582 นาย ศุภณัฐ วิรัชชัย 6 6/7 ข   70   235   305
1478 29600 นางสาว รังสิมา แก้วโสตร์ 6 6/7 ข   60   85   145
1479 29635 นาย ปฏิภาณ งามมา 6 6/7 ข   25 20 65   110
1502 29706 นางสาว เบญญา รัตนาพิทักษ์ 6 6/8 ก   10 55 5   70
1513 29969 นาย ธนดล รชโภคิน 6 6/8 ก   10   55 5 60
1525 29883 นาย ธราเทพ กลิ่นเพชร 6 6/8 ข       80   80
1531 30021 นาย ปกรณ์ กลับสงวน 6 6/8 ข     70     70
1537 29661 นาย จิรวัฒน์ มุสิแดง 6 6/9 ก   10 10 75   95
1538 29742 นาย ธีรภัทร หฤทัยถาวร 6 6/9 ก   90 30 250 25 345
1539 29827 นาย ธีรภพ สังข์กลม 6 6/9 ก   10   50   60
1540 29828 นาย นฤบดินทร์ เจริญผล 6 6/9 ก   30   75   105
1542 29872 นางสาว เวียรนันท์ รูปประดิษฐ์ 6 6/9 ก     30 65   95
1544 29970 นาย ธวัชชัย สายบุญเกิด 6 6/9 ก   25   70   95
1546 29990 นาย จักรี ปรีชาวนา 6 6/9 ก   15 5 80   100
1547 30023 นาย พงศธร ประมูลศิลป์ 6 6/9 ก   25 5 125   155
1549 30047 นาย ฉัตรชัย โชติภูมิเจริญกาล 6 6/9 ก   10   55   65
1550 30050 นาย ณัฐวุฒิ อ่อนเงิน 6 6/9 ก   10   50   60
1554 31721 นาย นันทิพัฒน์ ถังคะญาณ 6 6/9 ก   115 20 215   350
1555 31722 นาย ภาณุพงศ์ ศรีวิทยา 6 6/9 ก   40 65 110   215
1556 29558 นาย กันตพงษ์ ประเสริฐวิทย์ 6 6/9 ข   10 5 45   60
1557 29585 นาย สิปปนนท์ มุขพันธ์ 6 6/9 ข     30 40   70
1558 29688 นาย ตรีภพ คันธะมาลย์ 6 6/9 ข   35 5 115   155
1559 29695 นาย วงศกร เนตรวิลาศ 6 6/9 ข   35 5 75   115
1560 29740 นาย ชาคริต วงษ์รักษา 6 6/9 ข   10   45   55
1561 29749 นาย ศิวนนท์ ตันสิน 6 6/9 ข   15 10 45   70
1563 29795 นาย กนก กลิ่นเงิน 6 6/9 ข   25   70   95
1564 29802 นาย ธีธัช ประเสริฐ 6 6/9 ข   40 10 30   80
1566 29836 นาย อชิระ โตชยามานนท์ 6 6/9 ข   25 10 60   95
1567 29855 นาย ปิยพัทธ์ อุ่นใจทรัพย์ 6 6/9 ข   10   55   65
1568 29973 นาย สหรัฐ เสือเหลือง 6 6/9 ข   10   55   65
1571 30056 นาย ภีมวัจน์ ภิญโญอนันตพงษ์ 6 6/9 ข   20   90   110
1572 30061 นางสาว กาญจนา บุญเสนอ 6 6/9 ข   10   45   55
1573 30072 นางสาว อริสา เพ่งชัด 6 6/9 ข   5   50   55
1575 30089 นางสาว กาญจนา ทิพย์สูงเนิน 6 6/9 ข   30 5 75   110
1578 29750 นาย ศุภกร เฟื่องหัตถกิจ 6 6/10 ก   50 20 45   115
1580 29776 นาย ประวิทย์ ระดาดาษ  6 6/10 ก   355 220 295   870
1581 29793 นางสาว เพชรรัตน์ ชินหาด 6 6/10 ก   50 10 180   240
1582 29801 นาย ธันยบูรณ์ เที่ยงธรรม 6 6/10 ก   35 55 60   150
1583 29804 นาย พีรณัฐ ค่าแพง 6 6/10 ก     35 25   60
1584 29807 นาย ศิวัช  ชุ่มพาลี 6 6/10 ก   15 5 75   95
1585 29831 นาย ภรัณญู ธาระเขตต์ 6 6/10 ก   30 10 70 10 100
1586 29834 นาย ศุภชัย คชฤทธิ์  6 6/10 ก   80 5 95   180
1594 29993 นาย ณัฐกฤษณ์ ใจยวน 6 6/10 ก   5 35 175   215
1598 30020 นาย ธีรศักดิ์ พารุรังกูล 6 6/10 ก   60 15 100   175
1600 30066 นางสาว ศิริกาญจนา ฤทธิสม 6 6/10 ข   20   55   75
1603 30093 นางสาว ฐานิต  คำสิงห์ 6 6/10 ข     15 50   65
1604 30100 นางสาว อธิชา  พรหมรัตน์ 6 6/10 ข   5   50   55
1605 30101 นาย จิรายุทธ  จงจิตมั่นคง 6 6/10 ข   60   20   80
1606 30102 นาย ณฐกร  กุศลวงษ์ 6 6/10 ข   45 10 75   130
1607 30104 นาย ธนรักษ์  การะเกตุ 6 6/10 ข   45 5 40   90
1608 30110 นาย ภูรินทร์  คณาสุข 6 6/10 ข   70 120 120   310
1611 30121 นางสาว ชัญญา โพธิ์เงิน 6 6/10 ข   120 5 80   205
1613 30948 นาย มิตรภาพ มูลหา  6 6/10 ข   275 70 100   445
1614 30949 นาย รัชชานนท์ จิระอรัญกานนท์ 6 6/10 ข   195 70 100   365
1615 30950 นาย วิทยา ฮ่อไทยสงค์ 6 6/10 ข   260 20 80   360
1616 31714 นาย ณัฐชนน สระบัว 6 6/10 ข   90 15 280   385
1617 31720 นาย ต่อพงศ์  อ่อนแก้ว 6 6/10 ข   90   60   150
1618 32398 นาย นิพิฐพนธ์ หมายมั่น  6 6/10 ข   285 60 85   430
1619 32399 นาย ผดุงศักดิ์ ทักษิณ 6 6/10 ข   205 15 105   325
1620 32400 นางสาว สุพัตรา บุญจง 6 6/10 ข   25 5 65   95
1635 30955 นางสาว สมฤทัย สางชัยภูมิ (ฝ) 6 6/11 ก   10 15 40   65
1641 29791 นางสาว เต็มสิริ ปัญเศษ (ฝ) 6 6/11 ข   5   65   70
1644 29943 นาย วาทิต แสงมณี (จ) 6 6/11 ข   10   95   105
1654 32405 นาย ต้นตระกานต์ คามีศักดิ์ (จ) 6 6/11 ข   20   45   65
1655 32406 นาย ณัฐทพนธ์ ปิ่นสันเทียะ (จ) 6 6/11 ข   10   65   75