Author name: admin

Uncategorized

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบห้องเรียนพิเศษ ม.1

ลิงก์ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ หากไม่พบรายชื่อให้แจ้งโดยการส่งข้อความมาที่กล่องข้อความ inboxและให้ศึกษาแนวปฏิบัติในการเข้าห้องสอบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

Scroll to Top