จดหมายข่าว1

ขอเเสดงความยินดี
นางสาวปุริมปรัชญ์ อาวพงษ์พานิช
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/18 ห้องเรียน EP
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขอเเสดงความยินดี
นายสมิทธ์ เตชะกัญญา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ห้องเรียน SMP
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขอเเสดงความยินดี
นายสุวิจักขณ์ เวียงวิจิตร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ห้องเรียน SMP
ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขอเเสดงความยินดี
นางสาวสิริพรรณ คหวงศ์อนันต์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ห้องเรียน SMP ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ขอแสดงความยินดี
นางสาวพิมพ์มาดา สุรชัยสติกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ห้องเรียน SMP ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม   จัดกิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม 2567

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ดำเนินการจัดสอบแข่งขันทางวิชาการ ด้านคณิตศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ในระหว่างวันที่ 8-17 มีนาคม 2567 ณ มลฑลเจียงซี จิ่งเต๋อเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนและพัฒนาทักษะภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่ 16 มีนาคม 2567 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐภัสสร เวโรจน์สุวรรณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
นางสาววรินทร โมราบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดแข่งขัน Robinson lifestyle Cosplay Contest 2024 รอบ Cosplay Perfomance ประกวดคู่เต้นรำในรูปแบบการแสดง ในกิจกรรม ROBINSON LIFESTYLE COSPLAY CONTEST 2024

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ดร.ทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

Similar Posts