ข้อมูลพื้นฐาน

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 532 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ ดร.ทวน เที่ยงเจริญ

จำนวนนักเรียน

Scroll to Top