โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม เป็นโรงเรียนรัฐบาลประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 532 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบันคือ ดร.ทวน เที่ยงเจริญ

จำนวนนักเรียน 3947 คน
ประวัติโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเป็นโรงเรียนประจำจังหวัด มีประวัติความเป็นมาในอดีตที่สืบเนื่องมากกว่า 100 ปี ด้วยการรวมสถานศึกษา 2 สถาบันเข้าด้วยกันคือ โรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี หรือ โรงเรียนสระบุรี (ส.บ.1) กับ โรงเรียนสหายหญิง หรือโรงเรียนสตรีสระบุรี (ส.บ.2)โรงเรียนสระบุรี(ส.บ.1)ก่อตั้งโดยพระปลัดบุญ เจ้าอาวาสวัดศาลาแดง และเป็นครูใหญ่คนแรก เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2445 โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนศาลาแดง พ.ศ.2456 ได้ย้ายจากวัดศาลาแดงไปอยู่วัดปากเพรียว(วัดศรีบุรีรตนราม)เพราะสถานที่เดิมคับแคบ และให้ชื่อใหม่ว่าโรงเรียนปากเพรียว จากนั้นเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีให้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โรงเรียนประจำจังหวัดสระบุรี(ต่อมาเรียกโรงเรียนสระบุรี)เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาประจำจังหวัด มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นมีการย้ายสถานที่อีก 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2481 ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของวิทยาลัยอาชีวะสระบุรีในปัจจุบัน และย้ายต่อมาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบันคือเลขที่ 532 ถ.พหลโยธิน ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

พระพุทธรูปประจำโรงเรียน
พระพุทธวุฒิมงคลชัยพระพุทธรูปประจำโรงเรียน สร้างเมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2515 พระพุทธวุฒิมงคลชัย เป็นพระพุทธรูปปางลีลาเป็นที่เคารพสักการะและเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกเหลือง-ฟ้าทุกคน

พระพุทธกาญจนาภิเษก(หลวงพ่อ สม-ใจ-นึก) พระนามโดยสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ สร้างเมื่อวันที่ 10 ธ.ค. 2538
พระพุทธกาญจนาภิเษก หรือหลวงพ่อ สม-ใจ-นึก เป็นพระพุทธรูป 3 องค์ ที่ประดิษฐานในที่เดียวกัน ณ ศาลา 80 ปี อยู่บริเวณประตูทางเข้าหน้าโรงเรียน โดยมีพระปางนาคปรกเป็นองค์ประธาน และมีพระปางมารวิชัยอยู่ทาง ซ้าย-ขวา อย่างละองค์

เครื่องหมายโรงเรียน มณฑปพระพุทธบาทแผ่รัศมี
พระพุทธบาทสระบุรีเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของจังหวัดสระบุรี เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนทั่วไปโรงเรียนจึงได้ใช้สัญลักษณ์เครื่องหมาย มณฑปพระพุทธบาทเปล่งรัศมี เป็นเครื่องหมายของโรงเรียนพิจารณาความหมายในสัญลักษณ์ของตราโรงเรียนได้เป็น
3 ตอน กล่าวคือ บันได มณฑป และรัศมี มีความหมายดังนี้
บันได เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความมานะอดทนที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
มณฑป แสดงถึงความสำเร็จ
รัศมี เปรียบดังปัญญาอันรุ่งโรจน์ของลูกเหลือง-ฟ้าทุกคน

สีประจำโรงเรียน สีเหลือง-ฟ้า
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมเกิดจากการรวมโรงเรียนสหายหญิง(ส.ญ.) ซึ่งมีสี ชมพู-เขียวเป็นสีประจำโรงเรียน กับโรงเรียนสระบุรี(ส.บ.) ซึ่งมีสีเหลือง-ฟ้า เป็นสีประจำโรงเรียน
ปัจจุบันสีชมพู เขียว เหลือง ฟ้าทั้ง 4 สี เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของชาวสระบุรีวิทยาคม เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่างๆ จะแบ่งนักเรียนออกเป็น 4 คณะตามสีดังกล่าวเช่นการแข่งขันกีฬาภายใน

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นชัยพฤษ์-ราชพฤกษ์(ต้นดอกคูณ)
ต้นชัยพฤษ์-ราชพฤกษ์ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าต้นคูณ เป็นต้นไม้ที่มีอายุยืน ทนทาน ปลูกขึ้นได้ทุกที่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย จัดเป็นไม้มงคลใช้ประโยชน์ในพิธีสำคัญต่างๆ เช่น ลงหลักเมือง ลงเสาเอก ทำคฑาจอมพล และยอดธงชัยเฉลิมพลของกองทหาร ในช่วงฤดูร้อนจะออกช่อดอกสีเหลืองบานสะพรั่งทั้งต้น